NORMY I PRZEPISY

Grzejniki oferowane przez firmę INSTAL-PROJEKT przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania wykonanych i eksploatowanych zgodnie z poniższymi normami:

 1. PN-B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
 2. PN-B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
 3. PN-C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.
 4. PN-B-02420 – Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Grzejniki należy stosować w instalacjach systemu zamkniętego, zabezpieczonych przeponowymi naczyniami wzbiorczymi, odpowietrzanymi miejscowo. Dopuszcza się stosowanie grzejników w instalacjach systemu otwartego pod warunkiem stosowania w wodzie instalacyjnej odpowiednio dobranych inhibitorów korozji:

 • Grzejniki powinny być podłączane do wodnych instalacji centralnego ogrzewania wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną. Stosowanie w instalacji, w której pracują grzejniki stalowe, zastosowanie elementów wykonanych z innych materiałów możliwe jest pod warunkiem przestrzegania wymagań zawartych w PN-C-04607.
 • Instalacje, w których zastosowane są grzejniki muszą być szczelne a ubytki wody nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości, zależnych od typu instalacji, podanych w normie: PN-C-40607.
 • Woda do napełniania instalacji oraz woda instalacyjna musi spełniać wymagania określone w normie PN-C-40607. W szczególnych wypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji (np. w przypadku zastosowania grzejników w instalacjach typu otwartego).
 • Nie dopuszcza się stosowania grzejników stalowych w instalacjach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
 • Nie dopuszcza się długotrwałego pozostawania instalacji bez wody. Opróżnienie instalacji z wody jest dopuszczalne tylko na czas niezbędny do usunięcia awarii lub przeprowadzenia remontu. Po zakończeniu prac instalacja powinna być niezwłocznie napełniona wodą i odpowietrzona.
 • Instalacja, w której zastosowane są grzejniki nie może być podłączona bezpośrednio do sieci cieplnej wysokotemperaturowej np. poprzez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego.
 • Nie zaleca się stosowania grzejników w instalacjach z obiegiem grawitacyjnym (bez pompy cyrkulacyjnej) ze względu na stosunkowo duże opory przepływu.
 • Parametry instalacji (maksymalna temperatura i ciśnienie) nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości przewidzianych dla danego typu

PRZEZNACZENIE

Grzejniki przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych o normalnej wilgotności powietrza. (zaliczają się do nich pomieszczenia takie jak kuchnia i łazienka z prawidłowo działającą wentylacja) Nie dopuszcza się stosowania grzejników w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza lub działania czynników agresywnych przyspieszających korozję (np. baseny, łaźnie, hale przetwórstwa spożywczego, łazienki pozbawione wentylacji lub z niesprawną wentylacją.

MATERIAŁY

Korpusy grzejników wykonane są z wysokiej jakości stali węglowych przy wykorzystaniu sprawdzonych technik łączenia metalu. Warstwę zewnętrzną stanowi termoutwardzalna epoksydowo-poliestrowa farba proszkowa lub powłoka galwaniczna. Elementy grzejników wykonane ze stali odpornej na korozję nie są pokrywane żadnymi powłokami, pewne elementy grzejników mogą być wykonane również z innych materiałów takich ja tworzywo sztuczne, szkło itd.